Pressrum

HANZA reglerar tilläggsköpeskilling med mindre riktad emission

Publiceringsdatum: 2016-11-08

HANZA Holding AB (publ), noterat på First North Premier, offentliggör idag att man genomför en riktad nyemission för att erlägga slutlig tilläggsköpeskilling med anledning av förvärvet av KA Elektronik i Åtvidaberg AB som genomfördes år 2014. 

Som tidigare meddelats har HANZA Holding AB (publ) (”HANZA”) förvärvat KA Elektronik i Åtvidaberg AB ”KA Elektronik”. Enligt avtalet har HANZA vid uppfyllelse av vissa förutsättningar skyldighet att erlägga tilläggsköpeskilling. Tilläggsköpeskillingen ska enligt avtalet delvis betalas kontant och delvis i form av aktier. HANZA och säljarna av KA Elektronik har nu nått en överenskommelse om storleken av tilläggsköpeskillingen som ska utgå, med innebörd att 100 KSEK ska erläggas kontant och delen i aktier ska uppgå till 833 KSEK. I syfte att uppfylla HANZAs åtagande enligt förvärvsavtalet och den nådda överenskommelsen har styrelsen för HANZA med stöd av bemyndigande från årsstämman den 10 maj 2016 beslutat om en nyemission om 67 190 aktier, varigenom HANZAs aktiekapital kommer att öka med 6 719 SEK, från 2 064 218 SEK till 2 070 937. De nya aktierna kommer att emitteras till en kurs om 10,80 SEK per aktie. Nyemissionen innebär att antalet aktier ökar från 20 642 179 st till 20 709 369 st. Genom denna emission och betalning av den kontanta delen är HANZAs skyldighet att erlägga tilläggsköpeskilling enligt avtalet avseende förvärvet av KA Elektronik i Åtvidaberg AB slutligt reglerad. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD, Tel: 46 709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com
Lars Åkerblom, CFO, Tel: 46 707 94 98 78, mail: lars.akerblom@hanza.com
_________________________________________________________________________________________________________ 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 november 2016 kl. 18.30. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser. 

Viktig information 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

FÖLJ OSS GÄRNA

PRENUMERERA

OM OSS

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 2,3 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Saab Defense och Siemens

PRESSKONTAKT

Thomas Lindström

Senior vice president
Head of Business Solutions
+46 702983939
thomas.lindstrom@hanza.com

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

400 Bad Request for URL https://api.instagram.com/v1/users/self/media/recent/?access_token=2599113861.8d7043c.9b0781ddcc8447c080cf76c61e24220e

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group AB

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com