Pressrum

HANZA: Kommuniké från extra bolagsstämma avseende ägarbreddning och utökad styrelse

Publiceringsdatum: 2015-06-01

En extra bolagsstämma i HANZA godkände i dag en riktad emission till en investerargrupp med viktig kompetens för bolagets kommande utveckling. Investerargruppen får även styrelserepresentation.

HANZA Holding AB (publ) höll i dag en extra bolagsstämma i Stocksund, vilken godkände styrelsens beslut från den 17 maj 2015 om en riktad emission om 1 368 421 aktier till en investerargrupp ledd av Francesco Franzé, Håkan Halén och Per Holmberg. Bolagsstämman beslutade även att välja in Francesco Franzé och Håkan Halén i HANZAs styrelse som ledamot respektive suppleant.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att stödja den period av utveckling av HANZA som nu inleds, vilket kommunicerats separat till marknaden. Ägarbreddningen medför omfattande kompetens från centrala områden såsom kundperspektiv, förvärv och finansiering: Francesco Franzé har omfattande erfarenhet från HANZAs kundmarknad och sitter i dag i Husqvarnas koncernledning.  Håkan Halén har kompetens inom förvärv och finansiering och är nyligen pensionerad från tjänsten som vVD och CFO från Hexagon. 

HANZA får genom emissionen en tydlig huvudägare, samtidigt som bolagets finansiella ställning stärks. Därmed främjar ägarbreddningen bolagets möjligheter till värdetillväxt för samtliga aktieägare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD, 0709-50 80 70, erik.stenfors@hanza.com
Per Tjernberg, Styrelseordförande, 070-344 73 70
_________________________________________________________________________________________________________ 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juni 2015 kl. 21.40. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser. 

Viktig information 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

FÖLJ OSS GÄRNA

PRENUMERERA

OM OSS

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 2,3 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Saab Defense och Siemens

PRESSKONTAKT

Thomas Lindström

Senior vice president
Head of Business Solutions
+46 702983939
thomas.lindstrom@hanza.com

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

400 Bad Request for URL https://api.instagram.com/v1/users/self/media/recent/?access_token=2599113861.8d7043c.9b0781ddcc8447c080cf76c61e24220e

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group AB

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com