Pressrum

HANZA delårsrapport januari-september 2016

Publiceringsdatum: 2016-11-01

HANZA Holding AB (publ), noterat på First North Premier, offentliggör idag rapporten för årets första nio månader 2016. Bolaget beskriver bland annat hur omsättning, resultat och kassaflöde har påverkats av accelerations­programmet Frontrunner under det tredje kvartalet, samt att programmet genomförts snabbare än plan och därmed kan slutföras redan under 2016.

HANZA är en strategisk tillverkningspartner som erbjuder rådgivning och komplett tillverkning av kundernas produkter. Affärsmodellen har medfört att HANZA på några år vuxit till en av Nordens större aktörer med en årlig omsättning över 1,2 miljarder SEK. Efter en uppbyggnadsfas struktureras verksamheten nu till fem globala tillverkningskluster under programmet Frontrunner.

TREDJE KVARTALET (1 juli – 30 september 2016)

Det tredje kvartalets omsättning, resultat och kassaflöde påverkas negativt av accelerations­programmet Frontrunner. Jämförelsetalen för föregående år påverkas av engångsposter hänförliga till förvärvet av Metalliset.

 • Nettoomsättningen uppgick till 295,8 MSEK (308,2)
 • Rörelseresultatet från de operativa affärsområdena uppgick till 4,1 MSEK (8,9).
  Koncernens rörelseresultat uppgick till 3,2 MSEK (52,7)
 • Resultat efter skatt uppgick till -2,2 MSEK (44,9), vilket motsvarar -0,11 SEK per aktie (3,66)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -9,6 MSEK (6,1)

NIOMÅNADERSPERIODEN (1 januari – 30 september 2016)

 • Nettoomsättningen uppgick till 976,9 MSEK (875,1)
 • Rörelseresultatet från de operativa affärsområdena uppgick till 30,0 MSEK (8,2)
  Koncernens rörelseresultat uppgick till 26,2 MSEK (48,7)
 • Resultat efter skatt uppgick till 6,5 MSEK (33,8), vilket motsvarar 0,32 SEK per aktie (3,77)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 22,4 MSEK (-10,6)

”Avvecklade fabriker och utfasning av klassisk tillverkning påverkar vår försäljningsvolym, samtidigt som viktig kapacitet frigörs för nya MIGTMprojekt. Vi har en god orderingång och vår utmaning är primärt inte att erhålla nya kunder, utan att färdigställa våra tillverkningskluster under programmet Frontrunner. Arbetet bedöms vara färdigställt vid utgången av år 2016, vilket är tidigare än plan.”

”Engångskostnader för Frontrunner, till exempel uppsägningslöner och avvecklade lokaler, påverkar vårt rörelseresultat negativt. Vi arbetar med att kompensera för delar av dessa kostnader genom motsvarande engångsintäkter, bland annat försäljning av tillgångar som frigörs då verksamheten koncentreras till kluster. Även vårt fjärde kvartal 2016 bedöms innehålla såväl positiva och negativa engångsposter, varpå de upphör i och med att programmet avslutas.”

”Sammanfattningsvis var det tredje kvartalet ett stort och viktigt steg mot vårt mål att bli en ledande strategisk tillverkningspartner i Europa. Utbyggnad, sammanslagning och samordning av fabriker genomfördes i Finland, Estland, Tjeckien och Kina. När Frontrunner avslutas är våra verktyg på plats och vi går in i nästa spännande fas av HANZAs utveckling.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD, Tel: 46 709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com
Lars Åkerblom, CFO, Tel: 46 707 94 98 78, mail: lars.akerblom@hanza.com
_________________________________________________________________________________________________________ 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 november 2016 kl. 07.45. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser. 

Viktig information 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

FÖLJ OSS GÄRNA

PRENUMERERA

OM OSS

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 2,3 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Saab Defense och Siemens

PRESSKONTAKT

Thomas Lindström

Senior vice president
Head of Business Solutions
+46 702983939
thomas.lindstrom@hanza.com

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

400 Bad Request for URL https://api.instagram.com/v1/users/self/media/recent/?access_token=2599113861.8d7043c.9b0781ddcc8447c080cf76c61e24220e

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group AB

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com