Pressrum

HANZAs bokslutskommuniké 2017

Publiceringsdatum: 2018-02-19

HANZA, noterat på Nasdaq First North Stockholm, uppvisar ökat resultat och minskad skuldsättning år 2017, trots att verksamheten bär betydande utvecklingskostnader under året. Bolaget bedömer att de har ett bra utgångsläge för en fortsatt organisk tillväxt, samt att den genomförda konsolideringen av fabriker till kluster kommer att ge en tydlig positiv effekt på koncernens lönsamhet.

HANZA Holding AB (publ) moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Dels genom att samla olika tillverkningsteknologier inom vissa geografiska områden (tillverkningskluster), vilket ökar lönsamheten, skapar kortare ledtider och skapar en miljövänlig process. Dels genom att erbjuda kunderna rådgivning i syfte att skapa optimala tillverkningsprocesser.

I början av år 2018 förvärvade HANZA tunnplåtsbolaget Wermland Mechanics. Tillsammans med förvärvet (pro forma) omsatte HANZA koncernen ca 1 760 MSEK under år 2017, vilket gör HANZA till en av Nordens största tillverkare.

FJÄRDE KVARTALET (1 oktober – 31 december 2017)

 • Nettoomsättningen ökade med 8,8 % till 357,8 MSEK (328,9)
 • Rörelseresultatet från de operativa affärsområdena uppgick till 9,2 MSEK (0,0).
  Koncernens rörelseresultat uppgick till 6,4 MSEK (-1,0). I resultatet ingår kostnader för förvärvet av Wermlands Mechanics med 1,4 MSEK, samt avslutande kostnader för den avvecklade fastigheten i Vasa med 1,1 MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 1,3 MSEK (-4,6), vilket motsvarar 0,06 SEK per aktie (-0,22)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19,0 MSEK (19,2)

HELÅRSPERIODEN (1 januari – 31 december 2017)

 • Nettoomsättningen ökade med 7,2 % till 1 399,7 MSEK (1 305,8)
 • Rörelseresultatet från de operativa affärsområdena uppgick till 39,8 MSEK (30,0).
  Koncernens rörelseresultat uppgick till 35,7 MSEK (25,2). I resultatet ingår flera engångsposter kopplade till uppbyggnadsfasen, se vidare nedan.
 • Resultat efter skatt uppgick till 16,4 MSEK (1,9), vilket motsvarar 0,74 SEK per aktie (0,09)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 72,0 MSEK (41,6)

VD Erik Stenfors kommenterar rapporten:

”Under år 2017 färdigställde vi vårt klusterkoncept – HANZA är i dag en unik tillverkningspartner. Trots att året belastas av betydande utvecklingskostnader uppvisar vi ökat resultat och minskad skuldsättning. Vi bedömer också att vår konsolidering av fabriker till kluster kommer att ge en tydlig positiv effekt på koncernens lönsamhet.”

”Med långsiktighet och en tydlig strategi har vi skapat förtroende hos ägare, kunder och långivare. Det har i sin tur skapat en plattform för HANZAs nästa fas, där fokus är ökad lönsamhet genom ökad nyttjandegrad av våra kluster. I januari 2018 förvärvade vi Wermland Mechanics för en kontant köpeskilling om maximalt 167,5 MSEK. Affären ger bland annat en bra ingång till Norge, som är en marknad med hög potential för HANZA.”

”Problematiken med den klassiska kontraktstillverkningen är global. Vi kommer därför att fortsätta att bredda HANZAs erbjudande till nya kundmarknader. Pro forma med Wermech, omsatte HANZA redan under år 2017 ca 1 760 MSEK, vilket gör oss till en av Nordens största tillverkare. HANZA leder den nya, rationella tillverkningsindustrin. Med en stark affärsmodell och en stark kundbas ser vi en mycket ljus framtid.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD, Tel: 46 709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com
Lars Åkerblom, CFO, Tel: 46 707 94 98 78, mail: lars.akerblom@hanza.com

Denna information är sådan information som HANZA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 19 februari 2018, kl 07.40. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser.

Viktig information Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Om HANZA:

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och är i dag ett miljardbolag med verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Perkin Elmer, Atlas Copco och Kone. Läs mer på www.hanza.com

FÖLJ OSS GÄRNA

PRENUMERERA

OM OSS

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 2,3 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Saab Defense och Siemens

PRESSKONTAKT

Thomas Lindström

Senior vice president
Head of Business Solutions
+46 702983939
thomas.lindstrom@hanza.com

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

400 Bad Request for URL https://api.instagram.com/v1/users/self/media/recent/?access_token=2599113861.8d7043c.9b0781ddcc8447c080cf76c61e24220e

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group AB

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com