Pressrum

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HANZA Holding AB (PUBL)

Publiceringsdatum: 2016-04-11

Aktieägarna i HANZA Holding AB (publ), org.nr 556748-8399 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 10 maj 2016 kl. 17.00 i Systrarna på Torgets lokaler, Brovägen 2, Stocksund.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

-                         dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 3 maj 2016, och

-                         dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast kl. 16.00 fredagen den 6 maj 2016, under adress Brovägen 5, 182 76 Stocksund eller via e-post till info@hanza.com.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast tisdagen den 3 maj 2015. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.hanza.com.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 20 642 179 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 20 642 179.

Förslag till dagordning

  1.       Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman;
  2.       Upprättande och godkännande av röstlängd;
  3.       Godkännande av dagordning;
  4.       Val av en eller två justeringsmän;
  5.       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
  6.       Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
  7.       Beslut:

a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,

b) om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,

c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör;

     8.         Fastställande av arvoden till styrelse och revisor;
     9.         Fastställande av antal styrelseledamöter och eventuella suppleanter 
     10.      Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter;
     11.      Val av revisor;
     12.      Beslut om inrättande av valberedning inför nästa årsstämma;
     13.      Beslut om inrättande av incitamentsprogram för ledande befattningshavare i Bolaget och övriga koncernbolag, innefattande beslut om:

a)  emission av teckningsoptioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt; och

b)  godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till anställda i Bolaget eller dess dotterbolag;
     
     14.      Beslut om bemyndigande för strategiska emissioner;
     15.      Stämmans avslutande.

Huvudsakliga förslag till beslut

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Mikael Smedeby väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7b) – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årets förlust om 66 824 831 kronor täcks genom överföring från överkursfond, att 144 844 750 kronor överförs i ny räkning samt att någon utdelning för räkenskapsåret 2015 inte lämnas.

Punkt 8 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att ett arvode om 300 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande samt att ett arvode om 150 000 kronor ska utgå till övriga styrelseledamöter.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9 och 10 – Fastställande av antal styrelseledamöter och eventuella suppleanter samt val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter.

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra eller fem ledamöter samt att inga suppleanter utses.

Det noteras att styrelsens ordförande Per Tjernberg samt styrelseledamoten Björn Boström inte ställer upp för omval.

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Mikael Smedeby, Francesco Franzé, Håkan Halén och Pauli Pöllänen. Valberedningen föreslår vidare att årsstämman utser Mikael Smedeby till styrelsens ordförande och Francesco Franzé till vice ordförande.

Därutöver avser valberedningen att i god tid inför årsstämman föreslå ytterligare en namngiven ledamot för nyval vid årsstämman.

Punkt 11 – Val av revisor

Valberedningen föreslår att årsstämman för tiden intill utgången av nästa årsstämma utser det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB till Bolagets revisor, med auktoriserade revisorn Charlotte Holmstrand som huvudansvarig revisor.

Punkt 12 – Beslut om valberedning inför nästa årsstämma

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att inrätta en valberedning inför årsstämman 2017 som utses enligt följande principer:

Stämman uppdrar åt styrelsens ordförande att kontakta de tre (3) röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) i Bolaget, enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den sista bankdagen i augusti månad och övrig tillförlitlig information som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt, och uppmana dem att utse en representant vardera att jämte styrelsens ordförande utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. För det fall någon av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna inte önskar utse en representant ska den fjärde största aktieägaren eller ägargruppen tillfrågas och så vidare intill dess att valberedningen består av fyra ledamöter.

Uppgift om namnen på ledamöterna i valberedningen ska lämnas senast sex månader före årsstämman på Bolagets webbplats. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, ska valberedningen utse ny ledamot enligt principerna ovan, men med utgångspunkt i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken snarast möjligt efter det att ledamoten lämnat valberedningen och övrig tillförlitlig information som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt. Ändring i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningen ska lägga fram förslag till beslut i följande frågor för årsstämman:

a)         Val av ordförande vid stämman,

b)         Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,

c)         Fastställande av arvoden och annan ersättning till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter,

d)         Fastställande av arvoden till revisorer,

e)         Val av styrelseledamöter och styrelseordförande,

f)          Val av revisorer, och

g)         Förslag till principer för valberedningens sammansättning och arbete.

Punkt 13 – Beslut om incitamentsprogram

Mot bakgrund av att styrelsen överväger att avveckla Bolagets befintliga personaloptionsprogram i förtid föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att införa ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner i Bolaget eller dess dotterbolag genom att Bolaget genomför en emission av teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner i Bolaget eller dess dotterbolag på nedanstående villkor (”Incitamentsprogram 2016/2018”).

Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner, vilka bedömts vara viktiga för koncernens vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang förväntas stimulera ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen i sin helhet samt höja motivationen för de ledande befattningshavarna och övriga nyckelpersonerna och resultera i en ökad intressegemenskap med ägarna i Bolaget.

Emissionen av teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, riktas till det helägda dotterbolaget HANZA AB, org. nr 556746-2436, (”Dotterbolaget”). Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer Dotterbolaget med rätt och skyldighet för Dotterbolaget att erbjuda ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner, som är eller blir anställda i Bolaget eller dess dotterbolag, att mot vederlag förvärva teckningsoptionerna på villkor som framgår nedan.

  1. A.            Emission av teckningsoptioner till Dotterbolaget

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att ge ut högst  1 001 000 tecknings-optioner enligt följande villkor:

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, uteslutande tillkomma det av Bolaget helägda Dotterbolaget. Överteckning kan inte ske. Dotterbolaget ska efter teckning erbjuda ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner att förvärva teckningsoptionerna. Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att Bolaget önskar främja Bolagets långsiktiga intressen genom att ge ledande befattningshavare och nyckelpersoner en möjlighet att förvärva aktier i bolaget vilket förväntas öka engagemanget hos dem och ge en positiv värdeutveckling i Bolaget som deltagarna därmed kan bli delaktiga i.

Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt till Dotterbolaget och tecknas genom teckning på teckningslista senast den 13 maj 2016. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 12 kronor.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med den 1 november 2018 till och med den 31 december 2018.

Ökningen av Bolagets aktiekapital kan vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna uppgå till högst 100 100 kronor (förutsatt nuvarande kvotvärde och att ingen omräkning skett enligt villkoren för teckningsoptionerna).

Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla sedvanliga villkor för teckningsoptioner.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan komma att krävas för registrering hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB, i det fall styrelsen beslutar att teckningsoptionerna ska registreras hos Euroclear Sweden AB.

  1. B.            Godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att godkänna att Dotterbolaget får överlåta högst 1 001 000 teckningsoptioner i Bolaget av serie 2016/2018 till ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner, eller på annat sätt förfoga över teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av Incitamentsprogram 2016/2018.

Ledande befattningshavare och övriga nyckelpersoner kommer, inom ramen för Incitamentsprogram 2016/2018, att erbjudas att förvärva teckningsoptioner indelat i två olika kategorier:

Kategori A (Koncernledningen) erbjuds att förvärva vardera högst 103 000 teckningsoptioner och sammanlagt högst 721 000 teckningsoptioner; samt

Kategori B (Övriga nyckelpersoner) erbjuds att förvärva vardera högst 40 000 teckningsoptioner och sammanlagt högst 280 000 teckningsoptioner.

Deltagarna kan välja att anmäla sig för ett lägre antal teckningsoptioner än vad som anges ovan.

Teckningsoptionerna ska överlåtas på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes-optionsvärderingsmodell. Överlåtelsen av teckningsoptionerna till deltagarna i Incitamentsprogram 2016/2018 är villkorad av att dessa ingår av Bolaget eller Dotterbolaget upprättat hembudsavtal.

Teckningsoptionerna ska överlåtas till de ledande befattningshavarna och övriga nyckelpersoner senast före årsstämman 2017, varefter icke överlåtna teckningsoptioner ska makuleras.

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande för strategiska emissioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst 200 000 kronor genom nyemission av aktier, utgivande av teckningsoptioner eller upptagande av konvertibelt lån. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Vid teckning av samtliga aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som får ges ut enligt styrelsens bemyndigande enligt detta förslag kommer aktiekapitalet att öka med högst 200 000 kronor. Det innebär att utspädningseffekten vid full teckning av de nya aktierna kommer att motsvara cirka 8,8 procent av såväl aktierna som röstetalet i Bolaget. Utspädningseffekten avseende aktierna och rösterna i Bolaget i anledning av nytecknade aktier har beräknats genom att det totala antalet nya aktier har dividerats med det totala antalet aktier efter en emission där styrelsens bemyndigande utnyttjas maximalt.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 13 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Beslut enligt punkt 14 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till HANZA Holding AB (publ), Brovägen 5, 182 76 Stocksund, att: Lars Åkerblom eller via e-post till: lars.akerblom@hanza.com.

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 12, 13 och 14 ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Brovägen 5, 182 76 Stocksund senast tre veckor före stämman, dvs. senast tisdagen den 19 april 2016, samt göras tillgängliga på Bolagets webbplats www.hanza.com. Kompletteringar avseende valberedningens förslag till beslut enligt punkten 10 kommer att göras tillgängliga genom pressmeddelande och anslås bolagets hemsida i god tid innan årsstämman.

Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

__________________________

Stocksund i april 2016

HANZA Holding AB (publ)

Styrelsen

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 april 2016 kl. 17.15. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser. 

Viktig information 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

FÖLJ OSS GÄRNA

PRENUMERERA

OM OSS

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 2,3 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Saab Defense och Siemens

PRESSKONTAKT

Thomas Lindström

Senior vice president
Head of Business Solutions
+46 702983939
thomas.lindstrom@hanza.com

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

400 Bad Request for URL https://api.instagram.com/v1/users/self/media/recent/?access_token=2599113861.8d7043c.9b0781ddcc8447c080cf76c61e24220e

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group AB

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com