Pressrum

Kommuniké från extra bolagsstämma i HANZA Holding AB (publ)

Publiceringsdatum: 2018-02-13

En extra bolagsstämma i HANZA Holding AB (publ) hölls den 13 februari 2018, vilken beslutade, i enlighet med  styrelsens  förslag, att öka bolagets aktiekapital genom emission av aktier med företrädesrätt för aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen genomförs för att delfinansiera förvärvet av Wermland Mechanics Group AB samt stärka HANZAs finansiella ställning.

Villkoren för Företrädesemissionen i korthet

Emissionsbeslutet innebär att bolagets aktiekapital ökas med högst 669 720 SEK genom nyemission av högst 6 697 200 aktier. Teckningskursen är nio (9) SEK per aktie vilket innebär att emissionen vid full teckning kommer att tillföra HANZA cirka 60 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Företrädesemissionen är fullt garanterad genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. HANZA avser att använda 50 MSEK av emissionslikviden för att återbetala en kortfristig finansiering som tagits upp i samband med förvärvet av Wermland Mechanics Group AB.

Avstämningsdagen för deltagande i emissionen är den 22 februari 2018. En (1) befintlig aktie i HANZA på avstämningsdagen berättigar till en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter ger rätt att teckna tre (3) nya aktier. Teckningstiden i emissionen kommer att löpa från och med den 27 februari 2018 till och med den 13 mars 2018.

Vid tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter tilldelas aktier i första hand till dem som också har tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (vid överteckning pro rata i förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter), i andra hand till dem som anmält intresse för att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter (vid överteckning pro rata i förhållande till deras teckning utan stöd av teckningsrätter), samt i tredje hand till garanterna med fördelning i förhållande till ställda garantiutfästelser.

Bolaget kommer att upprätta ett prospekt med anledning av Företrädesemissionen som beräknas offentliggöras den 21 februari 2018.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

19 februari 2018 Bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2017   offentliggörs 
21 februari 2018 Första dag för handel med HANZAs   aktier exklusive teckningsrätter
21 februari 2018 Beräknad dag för offentliggörande av   prospekt
22 februari 2018 Avstämningsdag för rätt att delta i   Företrädesemissionen, dvs aktieägare som denna dag är registrerade i aktieboken   kommer att erhålla teckningsrätter för att delta i Företrädesemissionen
27 februari – 9 mars 2018 Handel i teckningsrätter
27 februari – 13 mars 2018 Teckningsperiod
Vecka 11, 2018 Offentliggörande av preliminärt   utfall i Företrädesemissionen

Bolagsstämmans fullständiga beslut om emissionen finns tillgängligt på bolagets hemsida www.hanza.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
 

Erik Stenfors, VD, Tel: 0709 50 80 70, mail: erik.stenfors@hanza.com

Lars Åkerblom, CFO, Tel: 070 794 98 78, mail: lars.akerblom@hanza.com  
_________________________________________________________________________________________________________ 

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i HANZA Holding AB (publ) (”HANZA”), varken från HANZA, Erik Penser Bank AB (publ) eller någon annan. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i HANZA kommer endast att ske genom det prospekt som HANZA avser att offentliggöra på bolagets webbplats, efter godkännande och registrering av Finansinspektionen. Prospektet kommer bland annat att innehålla riskfaktorer, finansiell information samt information om bolagets styrelse. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande förutom på grundval av den information som framgår av ett godkänt och offentligjort prospekt.

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, och får inte, offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore eller Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution skulle vara olaglig eller kräva andra åtgärder än de som krävs enligt svensk rätt. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion.

I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”), som har implementerat direktiv 2003/71/EU i dess nuvarande lydelse (tillsammans med eventuella implementeringsåtgärder i medlemsstaten, ”Prospektdirektivet”), riktar sig detta pressmeddelande endast till investerare i sådan EES-medlemsstat som uppfyller kriterierna för undantag från skyldighet att upprätta prospekt, inbegripet kvalificerade investerare, på det sätt som avses i Prospektdirektivet, såsom implementerat i varje sådan medlemsstat.

Detta pressmeddelande varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse (”Securities Act”). HANZA avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA.

Detta pressmeddelande, och annat material avseende de värdepapper som omnämns här, distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig utanför Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland eller (ii) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”) eller (iii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta pressmeddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt ”relevanta personer”). Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan till, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva de värdepapper som omnämns här ges endast till, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera på eller förlita sig på detta pressmeddelande eller någon del av dess innehåll.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 13 februari 2018, kl 18.30. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser.

Om HANZA:

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och är i dag ett miljardbolag med verksamhet i Sverige, Finland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Perkin Elmer, Atlas Copco och Kone. Läs mer på www.hanza.com

FÖLJ OSS GÄRNA

PRENUMERERA

OM OSS

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 2,3 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Saab Defense och Siemens

PRESSKONTAKT

Thomas Lindström

Senior vice president
Head of Business Solutions
+46 702983939
thomas.lindstrom@hanza.com

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

400 Bad Request for URL https://api.instagram.com/v1/users/self/media/recent/?access_token=2599113861.8d7043c.9b0781ddcc8447c080cf76c61e24220e

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group AB

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com