Pressrum

HANZA: Färna Invest konverterar lån till aktier

Publiceringsdatum: 2017-02-16

HANZAs styrelse träffat en överenskommelse med Färna Invest AB, som ägs av Gerald Engström, om att konvertera Färnas lån till aktier. Gerald Engström blir därmed en av de största ägarna av HANZA.

HANZA Holding AB (publ) (”HANZA”) gav i december 2015 ut ett konvertibelt lån till Färna Invest AB (”Färna”). Lånet kan enligt villkoren konverteras till en kurs som motsvarar 85 % av snittkursen för HANZAs aktie under den tremånadersperiod som närmast föregår påkallandet av konvertering. Ursprunglig konverteringsperiod var december 2017.

HANZA och Färna har kommit överens om att konvertera lånet i förtid. För att möjliggöra sådan förtida konvertering har styrelsen beslutat att anta reviderade villkor för det konvertibla lånet varigenom konverteringsperioden tidigareläggs. Exakt antal aktier och teckningskurs kommer att fastställas i samband med registrering av de reviderade villkoren hos Bolagsverket, som bedöms ske inom kort. Beräknat per idag ger konverteringen 1 572 000 aktier med en snittkurs om 9,54 SEK. Tillsammans med tidigare innehav bedöms Gerald Engström därmed kontrollera cirka 15 % av utestående aktier i HANZA, vilket gör Engström till en av de största enskilda ägarna.

Konverteringen ökar HANZAs egna kapital med 14 MSEK, samt minskar bolagets nettoskuld med samma belopp. HANZAs egna kapital uppgick per sista december 2016 till 268,8 MSEK och HANZAs räntebärande nettoskuld uppgick per samma datum till 226,7 MSEK.

Som meddelats separat har HANZAs valberedning föreslagit val av Gerald Engström till styrelseledamot vid HANZAs bolagsstämma i april 2017. Engström är bland annat känd från att ha grundat och byggt upp ett av världens ledande ventilationsbolag, System Air AB.

”Det är med glädje vi ser hur vår affärsmodell fortsätter att attrahera investerare med djup kunskap om både tillverkningsindustri och utveckling av internationell verksamhet. Kompetens från ägare och styrelse skapar ett bra stöd inför framtiden.”, säger Erik Stenfors, VD, HANZA.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Stenfors, VD HANZA, tel. 0709-50 80 70, e-post: erik.stenfors@hanza.com
Lars Åkerblom, CFO, tel. 070-794 98 78, mail: lars.akerblom@hanza.com

_________________________________________________________________________________________________________ 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som HANZA ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 februari 2017 kl. 07.50. Erik Penser Bankaktiebolag är HANZAs Certified Adviser. 

Viktig information 
Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar HANZAs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

FÖLJ OSS GÄRNA

PRENUMERERA

OM OSS

HANZA moderniserar och effektiviserar tillverkningsindustrin. Genom att samla olika tillverkningsteknologier lokalt skapar vi kortare ledtider, mer miljövänliga processer och ökad lönsamhet åt våra kunder. HANZA grundades 2008 och omsätter idag 2,3 miljarder SEK med verksamhet i Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Polen, Tjeckien och Kina. Bland HANZAs uppdragsgivare finns ledande bolag som ABB, Epiroc, Getinge, Saab Defense och Siemens

PRESSKONTAKT

Thomas Lindström

Senior vice president
Head of Business Solutions
+46 702983939
thomas.lindstrom@hanza.com

SENASTE FRÅN INSTAGRAM

400 Bad Request for URL https://api.instagram.com/v1/users/self/media/recent/?access_token=2599113861.8d7043c.9b0781ddcc8447c080cf76c61e24220e

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

HANZA använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att använda webbplatsen accepterar du användadet av dessa cookies.
LÄS MER OM COOKIES OCH HUR DU AVAKTIVERAR DEM.

Hanza-logo

HANZA Group AB

2018 - ALL RIGHTS RESERVED

+46 8 624 62 00 info@hanza.com